کارخانه فولاد اردکان

پروژه نصب و راه اندازی واحد بریکت سازی و خط انتقال محصول در کارخانه احیاء مستقیم فولاد ارفع واقع در شهرستان اردکان

کارخانه فولاد اردکان

شامل بخش هایی:

اجرای عملیات نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات  ناحیه Product Storage Bin
اجرای عملیات نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات  ناحیه Product Screen
اجرای عملیات نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات خطوط انتقال آهن اسفنجی به کارخانه فولاد سازی ارفع
اجرای عملیات نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات  ناحیه Briquetting

تاریخ شروع پروژه : 21/08/1391
تاریخ پایان پروژه : 31 /06/1392