مگامدول كوثر سيرجان

پروژه نصب و راه اندازی تجهيزات برق و ابزار دقيق احيا مستقيم مگامدول كوثر سيرجان

مگامدول كوثر سيرجان

بخش های پروژ شامل:

١١ كيلو ولت /٤٠٠ ، ٣٣/ نصب و راه اندازي ترانسهاي ١١
L.C.P ، MCC ، P.C ، شامل سوئيچ گيرها LV ،MV نصب و راه اندازي تابلو هاي
نصب تابلوهاي سيستم كنترل
انجام كابل كشي برق و ابزار دقيق بالغ بر ٤٠٠ كيلومتر
نصب سيني كابل و كاندوئيت هاي برق
نصب و راه اندازي تجهيزات روشنايي ، فاير آلارم ، پيجينگ
نصب و راه اندازی تجهيزات كنترل و ابزار دقيق و اجراي هوك آپ ابزار دقيق

تاریخ شروع: ١٣٩٥/١٢/١٥

تاریخ پایان: ١٣٩٧/٠٧/٣٠