كارخانه توليد آهن

پروژه تامين، نصب و راه اندازی تجهيزات و نسوزكاری كارخانه توليد آهن به روش كوره تونلی راور

كارخانه توليد آهن

بخش های پروژ شامل:

مونتاژ و نصب تجهيزات مكانيكی، سيالاتی و سازه های فلزی به وزن ٦٨٠ تن
اجراي سيستم پايپينگ و داكتينگ ٣٠٠٠٠ قطر اينچ
نصب و راه اندازی سيستم ابزار دقيق ، برق و اتوماسيون
اجرای نسوزكاری و آجرچينی به وزن ٥٢٠٠ تن
راه اندازی بی بار و مشاركت در راه اندازی با بار

تاريخ شروع : ١٣٩٧/٠٣/٠١
تاريخ پايان : درحال انجام