كارخانه آهك و دولوميت ممرادكوكرمان

پروژه مونتاژ و نصب و راه اندازی تجهيزات كارخانه آهك و دولوميت ممرادكوكرمان

كارخانه آهك و دولوميت ممرادكوكرمان

بخش های پروژه شامل:

مونتاژ و نصب كوره ها به وزن ١١٠٠ تن
مونتاژ و نصب سيستم خطوط انتقال مواد به وزن ٤٥٠
مونتاژ و نصب سازه هاي فلزي به وزن ٤٥٠ تن
مونتاژ و نصب مخازن محصول و ذخيره مواد اوليه به وزن ٥٠٠ تن
ها به وزن ٢٥٠ تن Blower مونتاژ و نصب
به مقدار ٥٠٠٠٠ قطر – اينچ Ducting انجام عمليات

١٣٩٥/١٢/ تاريخ شروع : ٠١
٩٨/٠٦/ تاريخ پايان : ١٥