علی مقصودی

شرکت فرآب  پیمانکار نصب دریچه های سد کارون 3 ایذه با سمت کمک مونتاژکار به مدت سه سال
شرکت پترو شیمی امیرکبیر ماهشهر با سمت فیتر به مدت دو سال
شرکت کشتی سازی ایزو ایکو ساخت بارج 15000 تن بندر عباس با سمت مونتاژکار به مدت دو سال
شرکت فراساحل (صف) ساخت جکت بندرعباس با سمت فیتر به مدت یک سال
شرکت پرشیا هرمز ساخت کشتی ایران اراک سمت مونتاژکار به مدت دو سال
شرکت شهید موسوی خرمشهر ساخت یدک کش و لندینگ گراف سمت فورمن به مدت یک سال
شرکت درریز پتروشیمی فاز 9 و10 عسلویه با سمت فورمن کارگاه ساخت به مدت یک سال
شرکت IGC اجرا پروژه سیکل ترکیبی (تقویت فشار) ایروان – ارمنستان با سمت فیتر به مدت یک و نیم سال
شرکت توسعه صنایع کاریردی جنوب پروژه احیا مستقیم خراسان با سمت فورمن نصب به مدت سه سال
شرکت نیک تراش صنعت ، پروژه ساخت بارج 7000 تن در بندر عباس با سمت فورمن به مدت یک سال
شرکت کشتی سازی صدرا پروژه ساخت بارج 7000 تن در بوشهر با سمت فورمن به مدت یک سال
شرکت پاس دریایی فرآوش ساخت ناو جماران 1و2 بندرعباس با سمت فورمن به مدت یک سال
شرکت فرآیندسازان صنعت پاژ پیمانکار نصب نوارنقاله و اجرای پاپینگ پروژه احیا مستقیم کاوه بندر عباس با سمت فورمن به مدت دو سال

علی مقصودی