جعفر شکفته

پیمانکار نقشه برداری بنیاد مسکن (شاهرود و سمنان) به مدت 3 سال
شرکت توسعه صنایع کاربردی جنوب پروژه احیای مستقیم خراسان سرپرست واحد نقشه برداری  به مدت 3 سال
شرکت بافت معماری مشهد پیمانکار ساخت و نصب استراکچر هوا خورشید به مدت 1 سال
شرکت توسعه صنایع کاربردی جنوب پروژه ذغالشویی پابدانا سرپرست واحد مکانیک  و نقشه برداری به مدت 2 سال
شرکت فرآیندسازان صنعت پاژ پروژه کوتینگ غدیر ایرانیان اردکان با سمت سرپرست کارگاه  به مدت 1 سال
شرکت پترو صنعت دنیز پروژه طرح توسعه فولاد سازی خراسان سرپرست واحد مکانیک و نقشه برداری به مدت 2 سال
شرکت فرآیندسازان صنعت پاژ پروژه گندله سازی بوتیای ایرانیان کرمان با سمت سرپرست کارگاه هم اکنون

جعفر شکفته