بهرام مرادی

شرکت هوا نیرو پیمانکار دکل های فشار قوی با سمت نقشه بردار به مدت 6 ماه
شرکت کاب ایران پیمانکار نصب دکل های فشار قوی با سمت متریال من به مدت 1 سال
شرکت توسعه صنایع کاربردی جنوب پیمانکار نصب مس رفسنجان با سمت مونتاژکار به مدت 3 سال
شرکت فولاد غدیر اصفهان پیمانکار نیروگاه کارون 4  با سمت نقشه بردار به مدت 1 سال
شرکت فرآب پیمانکار نیروگاه کارون 4 با سمت مونتاژکار به مدت 4 سال
شرکت توسعه صنایع کاربردی جنوب پروژه ذغالشوئی پابدانا سرپرست اجرا به مدت 2 سال
شرکت فرآیندسازان صنعت پاژ پروژه فولاد کاوه کیش پیمانکار ساخت و نصب متریال هندلینگ باسمت سرپرست اجرا به مدت 2 سال
شرکت فرآیندسازان صنعت پاژ پروژه گندله سازی فولاد بوتیای کرمان پیمانکار نصب متریال هندلینگ و الکترو فیلتر باسمت سرپرست اجرا هم اکنون

بهرام مرادی